عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
parmida
جستجوی خویش
از
  گهگاه به جست و جوی پاره ای از یادبودهای گذشته بر می خیزم تا شاید سرانجام سرگذشتی برای خویش بپردازم، اما خود را در آن میان بازنمی‌شناسم و زندگی ام از چهارچوب آن فراتر می رود. آنگاه چنین می پندارم که د...
parmida
فریاد کودکی
از
  برای آن که لحظه هایی سرشار ازخلوص و احساس و عاطفه داشته باشی، باید که چیزهایی را از کودکی با خودتآورده باشی؛ و گهگاه، کاملاً سبکسرانه و بازیگوشانه رفتار کرده باشی. انسانیکه یادهای تلخ و شیرینی را ، ا...
parmida
عزیز من
از
  در این راه طولانی ـ که ما بی خبریم و چون باد می گذرد ـ بگذار خرده اختلاف هایمان با هم، باقی بماند. خواهش می کنم! مخواه که یکی شویم؛ مطلقاً یکی. مخواه که هر چه تو دوست داری ، من همان را، به همان شدت د...
Calderon Thyssen
Quit Spam For Cluttering Your Iphone E-mail
Gmail is an quick-to-use e mail app that saves you time and keeps your messages protected. Never neglect that Microsoft has already promised to add other services into , such as Skype integration, wh...
Calderon Thyssen
A Company A single Can Rely Upon
Gmail is an quick-to-use e mail app that saves you time and keeps your messages protected. Never neglect that Microsoft has already promised to add other services into , such as Skype integration, wh...
Copyright © 1391 - 1395 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd