عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

باران

پنجشنبه 93/5/9راسپری وشب جمعه را به خواب خوش خفته و فارغ از هیاهوی روزگار در رویایی عمیق فرو رفته و در عالم خواب بودم .نزدیک سحرگهان به صدایی غریب ونوایی عجیب زمین تکانی بخورد وخواب از سرم بپرانید.بر حسب عادت دیرین که به کمتر تکانی از خواب همی جستمی، این بار نیز بدان تکان مبهم از خواب بجستمی وچون چشم خویش بگشودم شعله آتشینی را چون طنابی فروزان از اسمان برزمین در حال کوفتن بدیدمی وچون لختی اندک بگذشت چنان آسمان نعره برکشید که خوف بر جانم مستولی گشت وبه یکباره نیز چنان سرشک از دیگان اسمان به دانه های درشت برسقف خانه وزمین فروریخت که از خاک وسنگ ناله برخواست .باری در چنین دمی باران از اسمان همی  فرو ریخت .دیرگاهی بود که آسمان بر زمین بخیل گشته بودی  و اب بر زمین همی ندادی به گاه فصل خرداد وتیرگاهان واینک که ازامرداد چند روزی بگذشته بودی ترک عادت نمودی وبه اسلوب مروت نهر خویش از آسمان بر زمین بگشودی .باری ، باران در وقت سحرگهان جمعه باریدن گرفت .اما چندان نپایید وپس از اندک زمانی بند آمدی وچون خورشید بدمیدی اسمان صاف وهوا روی به گرمی نهاد و چنان از زمین مرطوب بخار برخاستی که نفس بر سینه ها به سنگینی نهاد وچنان هوا شرجی گشتی که تن از اب بدن خیس وجامه به تن بچسبیدی به علت آن.باری چنین بود سحرگهان روز جمعه 1393/5/10در ولایت کریمه رشت .

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
لطفا کد امنیتی را وارد کنید
Copyright © 1391 - 1396 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd
طراح و پشتیبان : محمد حیدری