عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

مصاحبه رئیس هیئت مدیره جامعه معلولین استان همدان

رئیس هیئت مدیره جامعه معلولین استان همدان با بیاناینکه 44 خدمت برای سازمان بهزیستی تعریف شده است، گفت: متاسفانه بهزیستی توانایی وقدرت دفاع از معلولین را نداشته و ندارد.


 


محمد علی افشاریصبح شنبه بهمناسبت 12 آذر روز جهانی معلولین در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: زمانیکه مسئولین برای حمایت از معلولین قانون تصویب می کنند باید برای اجرایی شدن آن نیزتلاش کنند چرا که قانون بدون اجرا هیچ سودی ندارد.


 


وی با پیشنهاد اینکه سازمان توانبخشی تشکیل شود تاامور مرتبط با معلولین به شکلی منسجم و درست پیگیری و اجرا شود، گفت: این سازمانباید معاونتی خاص به نام پیگیری حقوق معلولین داشته باشد تا وظایف سازمان ها درقبال معلولین را پیگیری کند.


 


رئیس هیئت مدیره جامعه معلولین استان همدان گفت: طبق آمارهای سرشماری سال 1390 یک میلیون و 50 هزار معلول در سطح کشور وجود دارد کهبر اساس آمار سازمان بهزیستی این آمار کاملا اشتباه است.


 


10 درصد جمعیت کشور معلولهستند


 


محمد علی افشاریدر ادامه با بیاناینکه طبق آمار سازمان بهزیستی 10 درصد جمعیت کشور معلول است، افزود: بر این اساسبیش از هفت میلیون نفر در کشور و 76 هزار نفر در استان همدان معلول هستند.


 


محمد علی افشاریهدفمند شدنیارانه ها را باعث بیشتر شدن مشکلات جامعه معلولین عنوان کرد و افزود: با اجراییشدن این قانون یارانه های تشکل ها برداشته و بودجه سازمان بهزیستی به عنوان تنهاسازمان دولتی حامی معلولین محدود شد.


 


وی ادامه داد: جامعه معلولین با هشت شعبه بیش از 13سال است که در استان همدان فعالیت می کند اما سه شعبه در شهرستان های کبودراهنگ،اسد آباد و فامنین غیر فعال هستند و هیچگونه خدماتی به جامعه هدف ارائه نمیکنند.


 


وی با اشاره به اینکه جامعه معلولین برنامه ها واهداف مختلفی را دنبال می کند، اظهار کرد: با توجه به اینکه این تشکل یک نهاد غیردولتی است و هیچگونه حمایت مالی از آن نمی شود قادر به اجرای تمامی برنامه های خودنیست.


 


افشاریبا انتقاد از جلساتی کهبرای رسیدگی به حقوق معلولین برگزار میشود بیان کرد: این جلسات تنها برای دادن وعدههای واهی تشکیل می شود و هیچ یک از آن ها اجرایی نمی شود.


 


وی فرهنگ سازی را یکی از اهداف جامعه معلولین استانهمدان برشمرد و تاکید کرد: فرهنگ سازی ابتدا برای خود معلول انجام می شود چرا کهباید برای حضور فعال در جامعه آماده باشد و بداند که میتواند گام های بزرگی در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بردارد.


 


رئیس هیئت مدیره جامعه معلولین استان همدان گام دومفرهنگ سازی را خانواده معلولین دانست و گفت: خانواده ها باید برای رفتار و نحوهزندگی با معلولین آموزش های لازم را ببینند.


 


محمد علی افشاریجامعه را بهعنوان یک اصل مهم در برخورد با معلولین بسیار مهم دانست و افزود: معلولین سربارجامعه نیستند بلکه بازوی توانمندی هستند که باید به آن ها فرصت رشد و شکوفایی دادهشود و مردم نیز باید معلولین را افرادی تاثیر گذار و مفید بدانند.


 


توجه به ورزش معلولین باید در الویت کاریمسئولین قرار گیرد.


 


وی با اشاره به مشکلات معلولین جسمی حرکتی اظهارکرد: اگر به مشکلات این افراد رسیدگی نشود معلولیت آن ها افزایش می یابد بنابراینباید به موضوع ورزش این قشر توجه خاصی شود و ورزشگاه ها برای ورود آن ها مناسب سازیشود.


 


وی بیشترین مدال آوری در رشته های ورزشی را مختصورزشکاران معلول دانست و ادامه داد: اگر در وزارت ورزش و جوانان یک معاونت ویژهمعلولین تشکیل شود تاثیر زیادی بر عملکرد ورزشی و روحیه این افراد دارد و باعث کاهشآسیب های جسمی و روحی آنان می شود.


 


افشاریبا بیان اینکه 10 درصدمردم جهان به نوعی معلول هستند، گفت: 4 درصد از این افراد معلولیت شدید و متوسطدارند که نیازمند رسیدگی و توجه ویژه هستند.


 


وی اشتغال را یکی دیگر از مشکلات معلولین برشمرد ویاد آور شد: بر اساس قانون اشتغال 3 درصد از سهیمه استخدام سازمان ها باید بهمعلولین اختصاص پیدا کند اما هیچ ارگان و سازمانی این قانون را اجرا نمیکند.


 


رئیس هیئت مدیرهجامعه معلولین استان همدان بااشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش در آخرین استخدامی خود قانون 3 درصد جذبمعلولین را اجرا نکرده است، ادامه داد: در صورت اجرای این قانون بیش از 1800 معلولدر سطح کشور و 100 معلول در استان همدان می توانستد مشغول به کار شوند اما با بیمهری مسئولین این قانون نادیده گرفته شد.


 


افشاریمناسب سازی معابر و خیابانهای شهر همدان را یکی از حقوق معلولین برشمرد و تاکید کرد: این محدودیت ها سد بزرگیبرای بروز توانایی های معلولین است که امیدواریم با همکاری مسئولین شورای شهر وشهرداری برطرف شود.


 


وی شعار امسال هفته معلولین را " موانع را بشکنیم ودرها را باز کنیم" عنوان کرد و اظهار کرد: در این هفته جشن با شکوهی با حضور جمعیاز معلولین استان همدان برگزار خواهد شد و در آن توانایی های معلولین به نمایشگذاشته می شودhttp://hamedansdp.ir/

هر گونه فقدان یا کمبود اعتماد به نفسی که در خود احساس می‌کنید فقط توهمی بیش نیست. شما مخلوق با شکوه و بی‌کم و کاست خالقی مهربان و صاحب شعور هستید. شما مقتدرتر از آنید که حتی فکرش را هم بکنید. ( باربارا دی انجلیس )
تمامی زمان ها هست +3.5. زمان الان هست چهارشنبه, 5 تیر, 1398 12:31 قبل از ظهر.
Copyright © 1391 - 1396 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd
طراح و پشتیبان : محمد حیدری